Dataset: Emner

Abstract

Uenighetsindeksen er per april 2015 oppdatert med nye data og i noen grad i ny form. Det jobbes nå med å friske opp dokumentasjonen av indeksen, og denne vil snarlig bli publisert.

I denne tabellen er det mulig å studere den parvise uenigheten mellom partiene innenfor 22 ulike emner. Standardtabellen viser uenigheten mellom dagens stortingspartier innenfor emnet 'arbeidsliv' fra høstsesjonen i 1979 til og med vårsesjonen i 2015. Parti A er referansepartiet (eller partiene) vi ønsker å sammenlikne Parti B med.  

For å studere uenighetstrendene grafisk, er det nødvendig å begrense (eller "skreddersy") informasjonen i tabellene på forhånd. Det første man må gjøre er å velge ut det partiet (Parti A) man ønsker å fokusere på (referansepartiet). Dette kan gjøres ved å klikke på menyboksen til Parti A og velge 'Egendefinert utvalg...', for deretter å spesifisere ønsket referanseparti. Velg så de partiene du vil sammenlikne Parti A med ('Egendefinert utvalg...' under menyboksen til Parti B), ønsket emne ('Filter' under menyboksen til 'Emne') og tidsperiode ('Egendefinert utvalg...' under menyboksen til År). Grafisk fremstilling av den skreddersydde tabellen fås deretter ved å klikke på linjediagram-boksen i menyen øverst til høyre.

Avansert bruk:
Dersom man ønsker å studere (grafisk) uenigheten innenfor flere emner samtidig, må man bruke 'Parti A' (eller Parti B) som filter ('Bruk som filter' under menyboksen til 'Parti A'). Følg deretter oppskriften ovenfor.

Full Title

Emner

Subtitle

Uenighetsindeksen 1979-2015 (Emner)

Identification Number

UI-E08

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role

Date of Production

2015

Notes

Stortingsrepresentantenes atferd ved votering kan fortelle noe om partisystemets form og tydeliggjøre eventuelle endrede konstellasjoner. En innfallsvinkel er å konstruere uenighetsindekser, dvs. indekser som søker tallfeste graden av uenighet mellom to og to partier. For å få til dette har vi tatt utgangspunkt i representantenes voteringer i Storting og Odelsting. Vi fordeler representantenes for-stemmer på de ulike partiene og beregner så partienes for-stemmer i prosent av det totale stemmeantallet. Ved å sammenligne for-stemmene for to partier kan en si noe om avstanden mellom partiene. Har alle representantene for begge partier stemt for i en votering, vil andelen for-stemmer være 100 % for begge partier og det vil i så måte ikke være noe avstand mellom partiene. Samme resultat - ingen uenighet - vil vi få dersom alle i de to partiene stemte mot. Avstanden mellom to partier når følgelig sitt maksimum når alle representantene i det ene partiet stemmer for et forslag, mens alle representantene i den andre partiet stemmer mot forslaget. Matematisk beregner vi avstanden ved å ta differansen (absoluttverdien) mellom andelen for-stemmer mellom de par av partier som studeres. Indeksen uttrykker dermed den gjennomsnittlige avstanden mellom andelen for-stemmer i parti A og B, og varierer mellom 0 (ingen uenighet) og 100 (maksimal uenighet).

Time Method

Stortinget opererer med 22 ulike emner de ulike sakene det voteres over kan klassifiseres under. NSD har inkludert denne klassifikasjonen i Voteringsarkivet og presenterer her Uenighetsindeksen fordelt på emne. Merk at menyvalget gjør det mulig å undersøke uenigheten fordelt på alle disse 22 emnene - ikke bare 'arbeidsliv' som vises som standard her. Merk også at listen over emner inkluderer både samtidige og utgåtte emner, og følgelig inneholder flere emnekategorier enn det Stortinget til enhver tid opererer med. Tidsperioden foreligger som en ubrutt tidserie og strekker seg fra høstsesjonen i 1979 til og med vårsesjonen i 2015.  

Sakene har blitt klassifiserert under følgende emner (i parentes fremkommer politikkområdene disse emnene dekker):

- Arbeidsliv (Sysselsetting; Arbeidsmiljø; Arbeidsvilkår; Lønn)

- Energi (Elektrisitet; Atomkraft; Vassdragsregulering; Olje; Oljeutvinning; Oljeomsetning; Statoil ASA)

- Familie (Barn; Barnehager; Barnevern; Likestilling)

- Finanser (Statsbudsjettet; Skatter; Skatteadministrasjon; Skatteavtaler; Skattefradrag; Avgifter; Merverdiavgift; Særavgifter; Toll; Priser og konkurranseforhold; Statslån; Banker; Norges Bank; Statsbanker; Aksjer; Forsikring)

- Fiskerier (Fiskeomsetning; Havbruk; Fangst)

- Forsvar (Forsvarsmateriell; Atomvåpen; Militært personell)

- Forskning (Forskning)

- Helsevesen (Folkehelse; Helseinstitusjoner; Sykehus; Helsepersonell; Svangerskap; Sykdommer; Funksjonshemmede)

- Næringsliv (Næringsutvikling; Industri; Bergverk; Verftsindustri; Statsbedrifter; Handel; Varehandel; Utenrikshandel; Forbrukersaker; Reiselivsnæring)

- Trossamfunn (Den Norske Kirke)

- Kommunikasjon (Post; Telekommunikasjoner; Samferdsel; Jernbaner; Luftfart; Vegvesen; Vegtrafikk; Ferger)

- Kultur (Kulturvern; Kunst; Bibliotek og litteratur; Massemedier; Kringkasting; Norsk Rikskringkasting; Språk; Idrett; Ungdomsarbeid; Lotteri og spill)

- Landbruk (Jordbruk; Husdyr; Landbruksprodukter; Skogbruk; Reindrift; Veterinærvesen)

- Lokalforvaltning (Fylker; Fylkeskommunenes økonomi; Kommuner; Kommunenes økonomi; Distriktspolitikk; Bygningsvesen; Boligsaker; Husbanken; Samer; Innvandrere)

- Miljøvern (Naturvern; Forurensing; Kartverk; Naturskader)¨

- Rettsvesen (Domstoler; Sivilrett; Strafferett; Politi og påtalemyndighet; Redningstjeneste; Kriminalomsorg; Fengsler; Personvern; Sivile vernepliktige; Sivil beredskap)

- Sjøfart (Sjøfolk; Sikkerhet til sjøs; Havner)

- Sosialvesen (Trygder; Barnetrygd; Eldreomsorg; Rusmidler)

- Statsforfatning (Grunnloven; Kongen; Regjeringen; Stortinget; Stortingets forretningsorden (Behandlingsmåten; Forslag; Påtaler; Rettelser; Spørsmål; Taletid; Votering); Stortingsrepresentanter; Stortingets ombudsmann for forvaltning; Rettferdsvederlag; Riksrevisjonen; Valg; Politiske partier)

- Statsforvaltning (Departementer; Statens personalpolitikk; Statseiendommer)

- Utdanning (Skoler; Grunnskole; Vidergående skoler; Privatskoler; Spesialundervisning; Høyere utdanning; Høgskoler; Universiteter; Voksenopplæring; Studiefinansiering)
 
- Utenrikssaker (Fredsarbeid; Internasjonal rett; Grensespørsmål; Traktater; Menneskerettigheter; Internasjonalt samarbeid; FN; FN-Styrker; Europarådet; NATO; Nordisk samarbeid; Økonomisk samarbeid; EFTA/EU; Utviklingshjelp; Polarområder; Svalbard)


Følgende partier har hatt representanter på Stortinget i denne tidsperioden:

Ap Arbeiderpartiet

FFF Folkeaksjonen Framtid for Finnmark (Aune-listen)

FrP Fremskrittspartiet

H Høyre

KP Kystpartiet

KrF Kristelig Folkeparti

MDG Miljøpartiet De Grønne

R Rødt

SP Senterpartiet

SV Sosialistisk Venstreparti  

TVF Tverrpolitisk Folkevalgte (Forløperen til Kystpartiet)

Uavh. Uavhengige (Utbrytere og ekskluderte medlemmer, hovedsakelig fra FrP)

V Venstre

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.