Dataset: Oversikt

Abstract

I denne tabellen kan du studere den parvise uenigheten mellom stortingspartiene over tid. Standardtabellen viser uenigheten mellom dagens stortingspartier i perioden fra høstsesjonen i 1979 til og med vårsesjonen i 2015. Parti A er referansepartiet (eller partiene) vi ønsker å sammenlikne Parti B med.  

For å studere uenighetstrendene grafisk, kan det være klokt å begrense (eller "skreddersy") informasjonen i tabellene ved at man utelukkende har ett referanseparti (Parti A). Dette kan gjøres ved å klikke på 'Egendefinert utvalg...' under menyboksen til Parti A. Velg deretter de partiene du vil sammenlikne Parti A med ('Egendefinert utvalg...' under menyboksen til Parti B). Det er også mulig å avgrense tidsperioden ('Egendefinert utvalg...' under menyboksen til År). Grafisk fremstilling av den skreddersydde tabellen fås deretter ved å klikke på linjediagram-boksen øverst til høyre i menyen.

Full Title

Oversikt

Subtitle

Uenighetsindeksen 1979-2015 (Oversikt)

Identification Number

UI-S08

Authoring Entity

Name Affiliation

Date of Production

2015

Notes

Stortingsrepresentantenes atferd ved votering kan fortelle noe om partisystemets form og tydeliggjøre eventuelle endrede konstellasjoner. En innfallsvinkel er å konstruere uenighetsindekser, dvs. indekser som søker tallfeste graden av uenighet mellom to og to partier. For å få til dette har vi tatt utgangspunkt i representantenes voteringer i Storting og Odelsting. Vi fordeler representantenes for-stemmer på de ulike partiene og beregner så partienes for-stemmer i prosent av det totale stemmeantallet. Ved å sammenligne for-stemmene for to partier kan en si noe om avstanden mellom partiene. Har alle representantene for begge partier stemt for i en votering, vil andelen for-stemmer være 100 % for begge partier og det vil i så måte ikke være noe avstand mellom partiene. Samme resultat - ingen uenighet - vil vi få dersom alle i de to partiene stemte mot. Avstanden mellom to partier når følgelig sitt maksimum når alle representantene i det ene partiet stemmer for et forslag, mens alle representantene i den andre partiet stemmer mot forslaget. Matematisk beregner vi avstanden ved å ta differansen (absoluttverdien) mellom andelen for-stemmer mellom de par av partier som studeres. Indeksen uttrykker dermed den gjennomsnittlige avstanden mellom andelen for-stemmer i parti A og B, og varierer mellom 0 (ingen uenighet) og 100 (maksimal uenighet).

Time Method

Denne tabellen gjør det mulig å studere den totale uenigheten mellom partiene per sesjon, det vil si uenigheten i alle saker som har vært gjenstand for votering via Stortingets elektroniske voteringsanlegg. Tidsperioden foreligger som en ubrutt tidserie og strekker seg fra høstsesjonen i 1979 til og med vårsesjonen i 2015.  

Følgende partier har hatt representanter på Stortinget i løpet av denne tidsperioden:

Ap Arbeiderpartiet

FFF Folkeaksjonen Framtid for Finnmark (Aune-listen)

FrP Fremskrittspartiet

H Høyre

KP Kystpartiet

KrF Kristelig Folkeparti

MDG Miljøpartiet De Grønne

R Rødt

SP Senterpartiet

SV Sosialistisk Venstreparti  

TVF Tverrpolitisk Folkevalgte (Forløperen til Kystpartiet)

Uavh. Uavhengige (Utbrytere og ekskluderte medlemmer, hovedsakelig fra FrP)

V Venstre

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.